Observatori de flora invasora

El Programa de seguiment i control de la flora invasora realitza un seguiment sobre les espècies de flora foranes que s’estableixen a la nostra comarca, especialment sobre aquelles que desenvolupen poblacions que poden créixer i afectar altres espècies o hàbitats.

L’Observatori de flora invasora de la Garrotxa es va iniciar l’any 2008. Mitjançant el seguiment de 65 estacions cada 10 anys, i 5 d’elles cada any, cadascuna amb parcel·les en diferents hàbitats, i distribuïdes per tota la Garrotxa s’ha aconseguit informació sobre les plantes al·lòctones presents, la seva distribució, abundància i dinàmica de dispersió en els últims 10 anys i les afectacions als hàbitats i a les espècies autoctones.

El seguiment ha permès detectar 311 dels 420 taxons al·loctons escapats que s’ha observat a la Garrotxa fins al moment. D’aquests només es consideren molt invasors del medi natural, i per tant consten a la Llista de flora invasora de la Garrotxa, 56 tàxons.

Els àmbits amb més establiment de plantes al·lòctones són els nuclis urbans, els rius i les infraestructures viàries. Considerant el conjunt de la comarca el gruix d’ espècies invasores detectades a la Garrotxa, és actualment en una primera fase de dispersió, mentre que en els ambits esmentats en canvi, ja han assolit la majoria nivells importants de dispersió als hàbitats més idonis. En aquest període de 10 anys la mitjana de plantes molt invasores del medí natural per estació ha pujat de 8,03 a 11, 10.

Oliver, Xavier, 2019. Primeres dades de l’Observatori de Flora Invasora de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 51-84.