Hàbitats

Els hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès

 

Vegetació

Vegetació mediterrània

Vegetació medioeuroea

Vegetació subalpina

Vegetació alpina

 

Índex de comunitats vegetals

Boscos de ribera

Prats de dall

Comunitats fontinals

Mulleres

Prats higròfils

Herbassars higròfils