Qui som?

La Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural és una entitat científica, sense ànim de lucre, que pretèn:

– ser un punt de trobada del naturalistes, professionals o afeccionats, vinculats a la Garrotxa

– promoure la recerca científica, l’educació ambiental, la difusió i el coneixement del patrimoni natural

– participar en la conservació, protecció, restauració del patrimoni natural i cultural.

Les principals línies de recerca de l’entitat són:

  1. Millorar el coneixement dels grups d’organismes i dels hàbitats. En la majoria de les ocasions s’executen projectes d’elaboració de catàlegs, de vegades atles 5×5 km, engrescant especialistes i sempre amb la participació de naturalistes afeccionats i oberts al públic en general, de manera que es promou la participació. A l’apartat de catàlegs es pot consultar la llista de catàlegs.
  2. Incrementar el coneixement de les espècies i hàbitats amenaçats i protegits. Es prioritzen els organismes més amenaçats, alguns detectats en l’elaboració dels catàlegs, dels quals es fa un esforç en prospecció i seguiment per fer una diagnosi i en cas necessari plantejar accions de conservació. Es treballa especialment en flora vascular amenaçada però també en odonats, ortròpters, briòfits i líquens.
  3. Xarxa d’estacions de Llarg Seguiment per detectar l’evolució al llarg del temps dels hàbitats de les comarques. Veure l’apartat de l’Estat i tendències del medi natural.

L’àmbit de treball es centra en la Garrotxa, però també es treballa en comarques  veïnes, especialment el Ripollès.

El funcionament de l’entitat es fonamenta en l’activitat dels socis que s’articula per una banda en el Consell Directiu que es reuneix cada mes per promoure, planificar, dinamitzar i valorar les activitats, i potenciar la participació dels socis, i per altra en els coordinadors de projectes i els Grups de recerca participativa que aglutinen voluntaris que participatipen en aquests projectes.

El funcionament es regula pel Reglament de Règim Intern de l’entitat, 2021.

Consell Directiu

Presidència: Michael Lockwood

Tresoreria: Xavier Béjar i Domingo

Secretaria:

Vocal: Carles Miguel Carbonell

Vocal: Rafael Carbonell

Vocal: Xavier Oliver

Vocal: Llorenç Planagumà

Vocal: Fran Trabalón

Vocal: Jordi Zapata

Els projectes de l’entitat en general són projectes participatius, coordinats per socis que es fan responsables del desenvolupament del projecte. Ells dinamitzen la participació dels voluntaris que constitueixen Grups de recerca participativa facilitant aquesta participació independentment dels seus coneixements, i de la dedicació i temps que poden dedicar, i gestionen tota la formació i les activitats, així com tota la informació generada. Els objectius dels projectes poden ser sobre millora del coneixement d’un grup d’organismes, hàbitats, indrets…, de divulgació amb l’elaboració de publicacions o programació d’activitats, i de conservació amb actuacions de millora d’espècies i hàbitats.

Els membres del Consell Directiu, els reponsables de projectes i els participants en els projectes participen en l’activitat de l’entitat sense remuneració econòmica i en tot cas si l’entitat rep ingressos per les activitats, aquests es destinen a la millora de programes i projectes.